รายชื่อผู้ร่วมเดินทางไปทริปเกาหลี

รายชื่อผู้ร่วมเดินทางไปทริปเกาหลี กับบริษัท แม็กซ์ อินเตอร์เน็ตเวิร์ค จำกัด ในวันที่ 21 – 25 กันยายน 2559

ลำดับ ชื่อ – นามสกุลผู้เดินทาง
1 นายประกาสิต  เลิศมุกดา
2 นายวรวุฒิ  บริบูรณ์ธนกิจ
3 นายยุทธศิลป์  ทิวะทรัพย์
4 นายวิทธิวัตร จิราหิรัญยุทธ์
5 นางสาวเกวลิน  เลิศมุกดา
6 ด.ช. ณัฐพิสิษฐ์  เลิศมุกดา
7 นางจิตรลดา เลิศมุกดา
8 นางพัชรี หุราพันธุ์
9 นายไกวัลย์ หุราพันธุ์
10 นายจิระวัฒน์  แสงภักดี
11 นายบัญชา อาวะศรี
12 นายธนาทิพย์ พรหมหญ้าคา 
13 นายชญานิน เกษรา 
14 นางสาวรัตติพร บุญเตียว 
15 นางสาวณัฐมน ชาติขยัน 
16 นางสาวนิวาริน เจ๊ะบือราเฮง 
17 นายอนุพันธ์ เมธาพิทยาภรณ์ 
18 นายวสวัตติ์ เมธาพิทยาภรณ์ 
19 นายภัทรพล วิทยา 
20 นางสาวขวัญรุ่ง  ทารักษ์ 
21 ปัณณรัตน์ บรรจงเลิศศักดิ์ 
22 นางสาววาสนา ลัทธศักษ์ศิริ
23 นายชัยวัฒน์  ขวัญดี 
24 นางพลับพลึง ขวัญดี 
25 นางสาวชุดาภรณ์ ลิ้มพัฒน์
26 นายชูศักดิ์  ช่วยบุญญะ
27 นางอุบลรัตน์ อรัญชัย
28 ร.ต.อ. นิติธร  อรัญชัย
29 นางอรอนงค์ เจริญสุข
30 นางชุติปภา พันธุ์พงษ์
31 นางสุภัทรา ปิ่นแก้ว
32 นางทิวาวรรณ เกริ่นกระโทรก
33 นางสาวจุฑามาส  สาลีกุล
34 นางสาววิรดี ใจจง
35 นางสาวอาริยา วรสุทธิพิศิษฎ์
36 ธนา อุดมสิน
37 สกุณา ศิริ
38 นางสาวสุกัญญา ประสิทธิ์กสิกรณ์
39 นางสาวสุดารัตน์ ไตรวค์ย้อย
40 กชา บัวแก้ว
41 นายจารุวิทย์ อนุพัฒน์ 
42 นางสาวอัศเจรีย์ นามวงค์ 
43 นางสาวกรรณิกา ฝั้นแปง 
44 นายชัยรัตน์ วรรณางกูร 
45 นางฐานิกา จันทาพูน 
46 นางสาวนภัสวรรณ พรหมจันทร์ 
47 นายชาญชัย ศิริรัตน์ 
48 ศิริลักษณ์  พรหมจันทร์
49 สมพร มูลเมืองมา
50 สามารถ จันทาพูน
51 นายอรรถพล มาภู่
52 นายพิชาพงศ์ ดวงคำ
53 นายวรวรรธน์  เจริญนิธิอัครกุล
54 จุฬาลักษณ์ ปานพูนทรัพย์
55 นาฎนดา เชิดชู
56 ณิชาภัทร  ฤทธิ์เดช
57 นภัสกร ฤทธิ์เดช
58 ขนิษฐา สรสิทธิ์สุขสกุล
59 วรัญช์ณัชดา เพิ่มสุวรร
60 นางสาว กัญจน์การิน ลัทธศักย์ศิริ
61 ด.ช พลาธิป พิมโยธา
62 นางสาวนิตยา รายากุล
63 นางสาวชลธิชา จิงา
64 นางสาวอุมา สมัครกิจ
65 นางสาวพาชินี ชายดำ
66 นางสาวอุษณีย์ สมัครกิจ
67 นางสาวอมรรัตน์ พิศาล
68 นางสาวอัลยานี เหมปันดัน
69 นางสาวนวลนภา แซ่ลี้
70 นางนิตร หงษ์ทอง
71 นายวรวุฒิ หงษ์ทอง
72 นางสาวโสภิดา ฤกษ์ศักดิ์ศรี
73 อัมภวรรณ อินทรัตน์
74 นายศักรินทร์ สถิรานนท์
75 นางนฤมล  ชื่นกรมรักษ์
76 นางสาวศุภลักษณ์ ปัญญาธีระ
77 นางเกศชาชัญ  พรหมมา
78 นางสุลาวัลย์ จันทดวง
79 นางสาวกชภัส  ศรีกาญจน์
80 นางสาวรัสรินทร์  สิรินิภาสพงศ์
81 นางเรณู  แก้วประกอบ
82 นางสาวปาริชา โมรา
83 กุลสุชา เมธากาญจนา
84 นางอารี ฉลาด
85 นายชนแดน โพชสาลี
86 นางสาว รังศิมา โพชสาลี
87 นางณัฐธยาน์  ปัฐวีพัชรโชติ
88 นายทวีรัชต์  ปัฐวีพัชรโชติ
89 นางสาวจุฬาลักษณ์  ภูมิลำนันท์ 
90 นายบุญถึง แซ่ตั้ง 
91 นางอรุณี  แซ่ตั้ง 
92 นางสาวอัญชลี  พงษ์ทรัพย์ 
93 นายสุชาติ ติกุลกลิ่น 
94 นางสาวกันหา พรมวรรณ 
95 นางสาวณัฐวภัสสร์ ทิพย์นรากุล
96 นาย สหัสวัต หงษ์ทอง
97 นางพัช สถิรานนท์
98 นายธีรธรรม คำดี
99 นางสาวศุภมาส  หีมเกศ
100 วารุณี ชูแท่น
101 ทรงยศ กรุณา
102 นางสาวกลิ่นสุดา  ชูแท่น
103 นางสาวจิดาภา มุ้ยจีน
104 นางสาวสารินี ต้นสารี
105 นางสมใจ สงนวล 
106 ณัฏชนัญญ์ ธนัตนนท์ปภัสร์ 
107 นางสาววลัยธัญ ชาติเฉลิมพันธุ์ 
108 นางสาวชญานิชฐ์  ภูมิภัทรชวนันท์ 
109 พัชรียาภาณ์  สิงหพัตร์ 
110 MR.MITSUNOR OTA 
111 นางสาวศิรินทร์ทิพย์  กิจเลิศทรัพย์ 
112 นางณัฐณิชา  อุทธโยธา 
113 นายอนุสรณ์  ภูมิลำนันท์
114 นางพลอยนภัส บุญนำแสง
115 นายวันชัย นงลักษณ์
116 นางสาวศจินทร์ บุญเรืองวงศ์
117 นางสาวญาทิชาพัฒน์ ขวัญเพชรณัฐโชติ
118 นายณฐวัฒน์ การเกษ
119 นายสุพจน์ อุดมสุข
120 นางสาวนัทกนกนันท์ อมรเกียรติขจร
121 นางสาวกิรณา ประจักษ์ศุภกิจ
122 นางสาวอำไพ  อบเชย
123 ด.ญ. หทัยฉัตร  พรหมศรี
124 นางศริญญา สิทธาไชย