Rules of Conduct

Rules of Conduct

ขั้นตอนการพิจารณาสมาชิกที่กระทำผิด เรื่องกฎระเบียบ จรรยาบรรณของบริษัท

 1. การรับข้อร้องเรียนต่างในส่วนกลางและภูมิภาคเป็นหน้าที่ของฝ่ายกฎ ระเบียบ และจรรยาบรรณ และรองประธาน คบอ.ประจำภาค เป็นผู้รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆเพื่อเสนอ คบอ. ส่วนกลางในการพิจารณาและตัดสินข้อพิพาทต่างๆ โดยมีคณะกรรมการพิจารณาและตัดสินการกระทำผิดกฎระเบียบ จรรยาบรรณ เปรียบเสมือนพนักงานสอบสวน / เจ้าหน้าที่ตำรวจ
 2. รองกรรมการผู้จัดการ (รองฯ MD) ฝ่ายอำนวยการและคณะทำงานด้าน กฎระเบียบและจรรยาบรรณ (คบอ.จรรยาบรรณ) เป็นฝ่ายเลขานุการฯ มีหน้าที่ทำความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการฯ พิจารณารวมทั้งแจ้งผู้เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบและตรวจสอบพยานหลักฐานต่างๆของ คบอ. ว่ามีครบทุกมิติในการแจ้งร้องเรียนมาหรือไม่ก่อนส่งให้คณะกรรมการฯตัดสิน เปรียบเสมือนอัยการ
 3. คณะกรรมการพิจารณาและตัดสินผู้กระทำผิดเรื่องกฎระเบียบและจรรยาบรรณ มีหน้าที่ในการพิจารณาตัดสินการกระทำผิดกฎระเบียบและจรรยาบรรณต่างๆ เปรียบเสมือนผู้พิพากษา องค์คณะนี้ประกอบด้วย
  1. กรรมการผู้จัดการ (MD)
  2. ประธานคณะกรรการบริหารองค์กร (คบอ.)
  3. รองกรรมการผู้จัดการ (รองฯ MD)
หมายเหตุ: อำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลรับผิดชอบและดำเนินการพิจารณาด้านกฎระเบียบและจรรยาบรรณของสมาชิก เป็นภารกิจที่ขึ้นตรงต่อกรรมการผู้จัดการ (MD) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประธานกรรมการบริหาร (Boss) แต่อย่างไร เพื่อเป็นการดำรงไว้ซึ่งศูนย์รวมความศรัทธาของสมาชิกที่อยู่เหนือข้อขัดแย้งระหว่างสมาชิกภายในองค์กร

ทั้งหมดคือ ขั้นตอนการพิจารณาการกระทำที่ผิดกฎระเบียบและจรรยาบรรณของบริษัท โดยยึดหลักความยุติธรรมและให้ความเป็นธรรมกับทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งผู้ร้องและผู้ถูกร้อง รวมถึงปกป้องผู้ร้องเรียนไม่ให้ได้รับผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่จึงไม่นำเข้ามาเป็นองค์คณะในการพิจารณา และเปิดโอกาสให้ผู้ถูกร้องเรียนได้มีโอกาสในการพิสูจน์ข้อเท็จจริง หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีความเห็นขัดแย้งกับคณะกรรมการในการตัดสินฯ หรือฝ่ายเลขานุการ ในการพิจารณาข้อร้องเรียนเบื้องต้นจากพยานหลักฐานที่ปรากฏ มีสิทธิ์ในการยื่นหลักฐานใหม่ หรือ ข้อโต้แย้งได้ภายใน 7 วัน หากพ้นกำหนดระยะเวลาคำตัดสินถือเป็นที่สุด

บทลงโทษการกระทำผิดกฎระเบียบและจรรยาบรรณของบริษัทตามฐานความผิดต่างๆดังนี้


มาตรา 1ผู้ใดชักชวนให้เกิดการย้ายสายงานทั้งพฤตินัยเเละนิตินัย ดำเนินการย้ายกลับ
บทลงโทษ: ตักเตือน / ระงับการจ่ายค่าคอมมิชชั่นชั่วคราว 3 เดือน / ระงับการเข้ารหัสสมาชิกและการจ่ายค่าคอมมิชชั่นถาวร

มาตรา 2ผู้ใด ยุยง ปลุกปั่น ให้ร้าย ให้เกิดความเดือดร้อนเเก่ สมาชิกบริษัท
บทลงโทษ: ตักเตือน / ระงับการจ่ายค่าคอมมิชชั่นชั่วคราว 3 เดือน / ระงับการเข้ารหัสสมาชิกและการจ่ายค่าคอมมิชชั่นถาวร

มาตรา 3ผู้ใด ทุจริต เก็บเงินเเล้วไม่นำไปลงรหัสทำให้เกิดความเสียหาย
บทลงโทษ: ระงับการเข้ารหัสสมาชิกและการจ่ายค่าคอมมิชชั่นถาวรและดำเนินคดีตามกฎหมาย

มาตรา 4ผู้ใดนำสินค้าหรือธุรกิจเครือข่ายบริษัทอื่นมาเสนอในองค์กรมีการชักชวนให้เกิดการย้ายบริษัทสร้างความเสียหายต่อเพื่อสมาชิก
บทลงโทษ: การนำสินค้าหรือธุรกิจอื่นเข้ามาเสนอภายในองค์กร ยุติการจ่ายค่าคอม 3 เดือน มีการชักชวนย้ายบริษัท ระงับการเข้ารหัสสมาชิกและการจ่ายค่าคอมมิชชั่นถาวร

มาตรา 5ผู้ใดขายสินค้าตัดราคา ต่ำกว่าราคาสมาชิกทำให้เกิดความเสียหาย
บทลงโทษ: ระงับการจ่ายค่าคอมมิชชั่นชั่วคราว 3 เดือน / ระงับการเข้ารหัสสมาชิกและการจ่ายค่าคอมมิชชั่นถาวร

มาตรา 6ผู้ใดเป็นผู้นำระดับ EA ขึ้นไปพบว่ามีการประพฤติเเละวางตัวไม่เหมาะสมมีการปรากฎตัวในสถานที่การประชุม หรือกิจกรรมในบริษัทอื่นทำให้เกิดความเสียหาย
บทลงโทษ: ระงับการจ่ายค่าคอมมิชชั่นชั่วคราว 3 เดือน / ระงับการเข้ารหัสสมาชิกและการจ่ายค่าคอมมิชชั่นถาวร

มาตรา 7ผู้ใดบิดเบือนข้อเท็จจริงข้อมูลของบริษัท สินค้า แผนการตลาด ทำให้เกิดความเสียหาย
บทลงโทษ: ตักเตือน / ระงับการจ่ายค่าคอมมิชชั่นชั่วคราว 3 เดือน / ระงับการเข้ารหัสสมาชิกและการจ่ายค่าคอมมิชชั่นถาวร

คณะทำงาน

รายชื่อคณะกรรมาการตัดสินข้อพิพาท (จำนวน 15 ท่าน)

 1. กรรมการผู้จัดการ 1 ท่าน
 2. รอง MD 3 ท่าน
 3. ประธาน คบอ. 1 ท่าน
 4. ประธานคบอ.ภาค 5 ท่าน
 5. ประธานฝ่ายกฎระเบียบจรรยาบรรณ 5 ท่าน

ขั้นตอนการยื่นเรื่อง

 1.  กรอบเเบบฟอร์มร้องเรียน
 2. ผู้ร้องเรียน
 3. ผู้ถูกร้อง
 4. เหตุการณ์
 5. หลักฐาน
กรณีมีมูลความผิดบริษัทมีสิทธิ์ในการระงับการเข้าสู่โปรเเกรมเเละรับคอมมิชชั่นชัวคราวจนกว่าจะเข้ามาพบเเละเคลียร์ข้อพิพาท หลังจากเข้าพบเพื่อเคลียร์ข้อพิพาท ทางบริษัทจะเปิดการเข้าสู่โปรเเกรมเเละจ่ายค่าคอมมิชชั่นตามปรกติจนกว่าจะได้รับการตัดสินจากคณะกรรมการ

ข้อดีของการมีกฎระเบียบจรรยาบรรณที่เข้มเเข็ง

คือปัญหาเหล่านี้จะลดลงกฎระเบียบนี้ถือเป็นการป้องปรามให้เกิดความเกรงกลัวเเละไม่กระทำผิด

 1. การขโมยสายงาน ลดลง
 2. ความวุ่นวายปันป่วนในองค์กรลดลง
 3. ลดปัญหาการทุจริตในองค์กร
 4. ทำธุรกิจอย่างสบายใจ มั่งคั่งเเละมั่นคง
 5. ลดปัญหาการกระทำผิดในการตัดราคา
 6. ไม่เกิดการกระทำที่เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีในองค์กร
 7. ลดปัญหาความเสียหายจากการสื่อสาร

ติดต่อสอบถาม

โทร : 064-1348014 / Line : maxx.police