Privilege

Privilege

สมัครสมาชิกวันนี้ รับความคุ้มครองชีวิตจาก บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

insurance

ผู้ที่ได้รับการคุ้มครอง สมาชิกอายุไม่เกิน 60 ปี
กรณีเสียชีวิต จากอุบัติเหตุ 100,000 บาท
สูญเสียอวัยวะฯ แขนหรือขาหรือตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 100,000 บาท
กรณีเสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรมหรือลอบทำร้ายร่างกาย 50,000 บาท
กรณีเสียชีวิตจากขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 25,000 บาท

หมายเหตุ

  • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขมาตรฐานของการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
  • เบี้ยประกันภัยหักส่วนลดสำหรับการประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มแล้ว
  • การเรียกร้องค่าสินไหมกรณีอุบัติเหตุจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์และรถยนต์จะต้องเบิกจากพรบ.ก่อน
  • กรมธรรม์จะมีผลคุ้มครองอีก 30 วัน หลังจากที่สมัครเป็นสมาชิก และส่งเอกสาร การสมัครกับทางบริษัท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยมีเอกสารประกอบดังนี้

  • เอกสารการสมัครครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อ
  • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงลายมือชื่อ
  • ระบุชื่อ – นามสกุล  ผู้รับผลประโยชน์ของกรมธรรม์
  • กรณีสมาชิกได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อหรือนามสกุล ต้องมีเอกสารหลักฐาน (สำเนา พร้อมลงลายมือชื่อ)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณ ศิริพร แสวงสุข (นุ่น)
เบอร์โทรศัพท์: 098-397-0571